U Nar. nov. br. 11 od  30. siječnja 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_11_230.html koji stupa na snagu 7. veljače 2019.

Izmjenama Pravilnika propisana je obveza osobe koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU ili nekoj trećoj zemlji, a na područje RH stavlja na tržište EE opremu (a koja se u smislu ovog Pravilnika smatra proizvođačem) da u pisanom obliku ovlasti registriranu osobu u RH koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.

Proizvođač koji ima sjedište u RH i koji koristeći komunikaciju na daljinu prodaje EE opremu izravno kućanstvima ili drugim korisnicima u drugoj državi članici EU u kojoj nema poslovno sjedište, dužan je u pisanom obliku imenovati ovlaštenog predstavnika kao osobu koja je na državnom području te države članice EU odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača.

Pored ostalog, propisana je obveza proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika da se upišu i dostavljaju podatke u Registar proizvođača sukladno Dodatku 11. ovoga Pravilnika te sukladno Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuje Registar. Do uspostave navedenog Registra proizvođač, sakupljač i obrađivač dužni su dostavljati Fondu te podatke na obrascima EE2, EE3, EE4, EE5, EE8, EE9, EE10, EE12, EE13 i EE14 .

Natrag