U Nar. nov., br. 87 od 13. 9. 2019.  objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba koji stupa na snagu 15. rujna 2019. i određuje dodatke na plaću koje ostvaruju vojne osobe, vojni piloti, vojna policija i druge djelatne vojne osobe.

Natrag