U Nar. nov., br. 90/19 od 25.9.2019. objavljena je Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u županijama (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br., 66/19) i Odluke utvrđuje se pravo na otpremninu za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u županijama koji:

  • ostvaruju pravo na starosnu mirovinu u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13., 33/15., 93/15., 120/16, 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18. i 115/18.) u vremenu od 18.7.2019. do 31.12.2025. godine;
  • podnesu pisani zahtjev za prestanak državne službe u vremenu od dana stupanja na snagu Odluke do 1.10.2019.godine;
  • potpišu Sporazum o prestanku državne službe kojim će državna služba prestati najkasnije s danom 15.12.2019. godine.

Državnom službeniku i namješteniku može se isplatiti otpremnina iz toč. II. Odluke u iznosu od najmanje 20.000,00 kn bruto, a najviše do iznosa od 284.000,00 kn bruto.

Navedena otpremnina isplatit će se u roku od 60 dana od dana prestanka državne službe.

Državni službenik i namještenik kojem državna služba prestaje u skladu s odredbama Odluke dužan je u roku od 30 dana od izvršnosti rješenja o prestanku službe podmiriti sve obveze prema uredu državne uprave u županiji.

Natrag