U Nar. nov., br. 63 od 28.6.2019. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu. koja stupa na snagu danom donošenja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2018. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu. Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku su:

 1. ACI d.d., Opatija
 2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb
 3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb
 4. APIS IT d.o.o., Zagreb
 5. Croatia Airlines d.d., Zagreb
 6. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb
 7. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb
 8. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
 9. Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb
 10. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
 11. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
 12. Imunološki zavod d.d., Zagreb
 13. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb
 14. Janaf d.d., Zagreb
 15. Narodne novine d.d., Zagreb
 16. Plovput d.o.o., Split
 17. Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split
 18. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa
 19. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj
 20. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić
 21. Zračna luka Zadar d.o.o., Zadar
 22. Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb.
Natrag