U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljena je Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 31.12.2019., a počinje se primjenjivati na izvještaje koji se sastavljaju za 2019. godinu.

Odlukom se propisuju: - karakteristike i vrste stavki koje se uključuju u izračun regulatornoga kapitala te način i obujam u kojemu se pojedinačne stavke uključuju u izračun regulatornoga kapitala, - računovodstveni podaci koje je institucija za elektronički novac dužna odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

Odredbe Odluke dužne su primjenjivati sve institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za izdavanje elektroničkog novca osim institucije za elektronički novac iz čl. 34. st. 11. Zakona o elektroničkom novcu.

Institucija za elektronički novac dužna je provesti procjenu usklađenosti iz čl. 4. st. 2. Odluke postojećih instrumenata kapitala koji su uključeni u njezin regulatorni kapital sa stanjem na dan 31.12.2019. na obrascima iz čl. 4. st. 4. Odluke te o rezultatima procjene obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u roku iz čl. 43. st. 2. Zakona o elektroničkom novcu i pritom dostaviti propisane obrasce za procjenu.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac (Nar. nov., br. 73/2018).

Natrag