U Nar. nov., br. 5 od 16.1.2019. objavljena je  Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca koja stupa na snagu 24. siječnja 2019.

Ovom Odlukom propisuju se način vođenja i sadržaj registra pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca.

Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca jest registar koji vodi Hrvatska narodna banka i koji sadržava podatke o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan Zakonom o platnom prometu i Zakonom o elektroničkom novcu.

Natrag