U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Odluka o porezima Općine Podstrana koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Podstrana«.

Općini pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava. Obračunavanje i plaćanje lokalnih poreza i prireza porezu na dohodak nadziru i ovlašteni djelatnici upravnih tijela Općine Podstrana.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Podstrana (»Službeni glasnik Općine Podstrana« broj 19/17, 26/17, 35/17 i Nar. nov., br. 61/17 - 16/18).

Natrag