U Nar. nov., br. 119 od 28.12.2018. objavljena je Odluka o porezima općine Dicmo koja stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Dicmo.

Općini pripadaju: prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju prenose se na Poreznu upravu.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima općine Dicmo (»Službeni glasnik općine Dicmo«, br. 4/01, 1/02, 4/04 i 3/07) i Odluka o prirezu porezu na dohodak općine Dicmo (Nar. nov., br. 144/09).

Natrag