U Nar. nov. br. 107 od 7.11.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Općinski porezi su: prirez porezu na dohodak,porez na potrošnju, porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine. Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o korisnoj površini novoizgrađene kuće za odmor ili u slučaju promjene korisne površine ili promjene obveznika ili druge činjenice bitne za utvrđivanje njegove godišnje porezne obveze.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Nar. nov., br. 40/17 - 8/19 i Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 19/17 – 1/19).

Natrag