Odlukom o općinskim porezima Općine Štefanje (Nar. nov., br. 52/19) utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Štefanje, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Općini Štefanje pripadaju sljedeći općinski porezi:

  1. porez na potrošnju,
  2. porez na kuće za odmor,
  3. porez na korištenje javnih površina.

 

Ovom Odlukom ukida se prirez porezu na dohodak iz Odluke o općinskim porezima, klasa: 410-01/17-01/06, urbroj: 2110/03-01-17-1 od 20. prosinca 2017. godine.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, osim odredbe o ukidanju prireza poreza na dohodak koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_1013.html

Natrag