U Nar. nov. br. 107 od 7.11.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Orle koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Općinski porezi su: prirez porezu na dohodak,porez na potrošnju, porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Općine Orle.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10 kn/m2 korisne površine kuće za odmor. Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu objekta, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje korisne površine, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju povjerava se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, odnosno nadležnoj ispostavi.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Orle (Nar. nov., br. 74/19).

Natrag