U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Luka.

Porezi Općine Luka su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, po m2 korisne površine i to:
– za kuće do 50 godina starosti – 8,00 kn/m2 i
– za kuće iznad 50 godina starosti – 6,00 kn/m2.
Obveznici poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, koje se nalaze na području Općine Luka, a podatke o kući za odmor, starosti i korisnoj površini dužni su dostaviti Poreznoj upravi – Ispostavi Zaprešić, do 31. ožujka u godini za koju se porez razrezuje.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 10% od osnovice koju predstavlja plaćena zakupnina ili naknada za korištenje javne površine.

Poslove utvrđivanja i naplate prirezu poreza na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o Općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 2/02) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Luka (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 10/02 i »Narodne novine«, broj 65/02).

Natrag