U Nar. nov., br. 123 od 13.12.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić koja stupa na snagu 1.1.2020., a kojom Općina Jakšić utvrđuje vrste lokalnih poreza koje pripadaju Općini Jakšić, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza, prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Porezi Općine su:

-  prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%,

-  porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i

- porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kuna po jednom metru četvornom korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić od 29. svibnja 2018. god., Klasa: 021-01/18-01/05, Urbroj: 2177/04-01/18-07 (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj 118/18).

Natrag