U Nar. nov., br. 123 od 13.12.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica koja stupa na snagu 1.1.2020., a kojom Općina Dubravica utvrđuje vrste poreza, porezne stope, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine Dubravica.

Općinski porezi Općine Dubravica su:

-  prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%,

-  porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%,

-  porez na kuće za odmor plaća se za kuće:

  1. do 50 godina starosti u visini od 12,00 kuna/m² i
  2. iznad 50 godina starosti u visini od 10,00 kuna/m²

   koje se nalaze u bilo kojem naselju Općine Dubravica i

-  porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 2/2018 i »Narodne novine«« broj 115/2018).

Natrag