Odluka o općinskim porezima Općine Civljane (Nar. nov., br. 4/19) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 123/17) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Ovom Odlukom propisuju se sljedeći općinski porezi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«. Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« i u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_4_82.html

Natrag