U Nar. nov., br. 123 od 13.12.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Civljane koja stupa na snagu 1.1.2020., a kojom Općina Civljane utvrđuje vrste poreza koji pripadaju Općini Civljane, obveznike plaćanja poreza, poreznu osnovicu, stope i visinu poreza, kao i način njihovog obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Općinski porezi Općine su:

-  prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%,

-  porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%,

-  porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kuna/m² korisne površine 

   kuće za odmor i

-  porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Civljane, Klasa: 410-01/18-01/1,  Urbroj: 2182/13-02/18-1 (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 17/18).

Natrag