Odlukom o općinskim porezima Općine Biskupija (Nar. nov., br. 52/19) utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Biskupija, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza, kao i način njihovog obračuna i plaćanja u skladu s Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Općinski porezi Općine Biskupija su:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuću za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 4%.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_1012.html

Natrag