U Nar. nov., br. 99/19 od 18.10.2019. objavljena je Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 26.10.2019.

Odlukom se utvrđuje obveza uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (Nar. nov., br. 52/18) upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Natrag