U Nar. nov. br. 3 od 9. siječnja 2019. objavljena je  Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe i Izmjene Kodeksa vezano za dugu povezanost osoblja s klijentom revizije ili s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_3_72.html.

Ovaj Konačni dokument, izdanje 2017., pripremio je Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik.

Natrag