U Nar. nov., br. 31 od 27.3.2019. objavljena je Odluka o objavi okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI).

 

Odredbom čl. 19. st. 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju, propisano je da se revizija obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Revizijski standardi Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) nose naziv Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (International Standards of Supreme Audit Institutions, u nastavku: ISSAI standardi). ISSAI standardi sastoje se od dokumenata koje je usvojio Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INCOSAI), s ciljem reguliranja profesionalnih standarda rada vrhovnih revizijskih institucija.

Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) ažurira ISSAI okvir i objavljuje na mrežnim stranicama www.issai.org.

Dijelovi ISSAI okvira iz toč. III. Odluke koji određuju temeljna načela i preduvjete za rad Državnog ureda za reviziju, objavljeni su na mrežnim stranicama www.revizija.hr. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o objavi prijevoda okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Nar. nov., br. 132/14).

Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2019.

Natrag