U Nar. nov., br. 69 od 19.7.2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim u dijelu koji se odnosi na odredbe o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2019. godine.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koje pripadaju Općini Ružić, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica, visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima, (»Narodne novine«, broj: 12/04 i »Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj: 08/02) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Šibensko--kninske županije«, broj 12/04).

Natrag