U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice koja  stupa na snagu 1. siječnja 2020.

 

Lokalni porezi grada su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće na odmor, porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak utvrđuje se i obračunava sukladno Odluci o prirezu porezu na dohodak koju donosi Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m² korisne površine. Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno u iznosu od 5,00 kn po jednom četvornom metru korištene površine.

Poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza Grad Hrvatska Kostajnica u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima (»Službeni vjesnik« broj 52/17 i 66/17).

 

Natrag