U Nar. nov., br. 82/19 od 4. rujna 2019. objavljena je objavljena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom koja stupa na snagu 1. listopada 2019.

Odluku je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju čl. 11. st. 1. toč.10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Nar. nov., br. 120/12 i 68/18) i čl.29. Zakona o energiji (Nar. nov., br., 120/12 – 68/18).

Odlukom se određuju tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Nar. nov., br. 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019.

Natrag