U Nar. nov., br. 108/19 od 8.11.2019. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.12.2019.

Odlukom su mijenjane šifre anatomsko – terapijsko – kemijske (dalje: ATK) klasifikacije lijekova, dodane su nove šifre ATK klasifikacije lijekova i brisane su šifre ATK klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije.

Natrag