U Nar. nov., br. 5 od 16.1.2019. objavljena je  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čakovca.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca, a objavljuje se i u »Narodnim novinama«.

Natrag