U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Kopanica koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine

U Odluci o općinskim porezima Općine Velika Kopanica (Nar. nov., br. 104/17 i »Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« br. 19/17) dopunjuje se čl. 15., te se porez na korištenje javnih površina na području Općine Velika Kopanica plaća  i za postavljanje štandova, stolova u svrhu političkog djelovanja m² 5,00 kn/dnevno.

Natrag