U Nar. nov., br. 123 od 13.12.2019. objavljena je Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani  koja stupa na snagu 1.1.2020. godine , a kojom se mijena i dopunjuje Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (»Službeni glasnik Općine Brckovljani« broj 04/17 i 10/17.

Natrag