U Nar. nov., br. 120/18 od 31.12.2018. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Sveta Nedelja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza koji pripadaju Gradu Svetoj Nedelji, obveznici plaćanja, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Porezi Grada Svete Nedelje su:

  1. porez na kuće za odmor (plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Svete Nedelje, plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada, u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju);
  2. porez na korištenje javnih površina (plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Grada Svete Nedelje postavljanjem objekata i naprava privremenog karaktera za obavljanje svoje poduzetničke djelatnosti. Visina poreza je 20,00 Kn po metru kvadratnom mjesečno za korištenje javne površine koja se koristi cijele godine ili sezonski (najmanje 3 mjeseca u godini), a 5,00 Kn po metru kvadratnom korištene površine dnevno za privremeno ili povremeno korištenje javne površine. Navedeni porez se plaća u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju istog.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o Gradskim porezima Grada Svete Nedelje (Nar. nov., br. 04/17, 12/17) i Glasnik Grada Svete Nedelje 4/17, 12/17).

Svi postupci utvrđivanja poreza na tvrtku ili naziv započeti do dana stupanja na snagu novog Zakona završit će se prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15).

Natrag