U Nar. nov., br. 5 od 16.1.2019. objavljena je  Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.

Ovom Odlukom ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).«

Natrag