U Nar. nov., br. 82/19 od 4. rujna 2019. objavljena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019. koja stupa na snagu 12. rujna 2019., a primjenjuje se od 1. srpnja 2019.

Odluku je donio HZMO na temelju čl. 88. st. 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov. br. 157/13 – 115/18)

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2019. iznosi 67,97 kn.

Natrag