U Nar. nov., br. 58/19 od 12. lipnja 2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka, kojom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Iloku, obveznici plaćanja, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine, s kojim danom prestaje važiti ranija Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka (Nar. nov., br. 105/17) i Odluka o izmjenama odluke o lokalnim porezima Grada Iloka (Nar. nov., br. 129/17).

Od 1.7.2019. godine porezi Grada Iloka su porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Ukinut je prirez porezu na dohodak koji se do tog datuma plaćao po stopi od 5% temeljem ranije Odluke.

Natrag