U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu novog Zakona o trošarinama koji je objavljen u Nar. nov., br. 106/18 i stupio na snagu dana 1. siječnja 2019. Objavljeni su slijedeći Pravilnici:

Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama, te se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009.) i Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011.). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019., a njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (Nar. nov., br. 1/17 i 14/17)

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« (u daljnjem tekstu: kartica goriva), način dodjele, način korištenja i kontrola potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te označavanje i bojanje tog dizelskog goriva. Ovim Pravilnikom propisuju se i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plavog dizela za koje ostvaruju pravo poljoprivrednici radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti te korisnici prava na potrošnju plavog dizela za namjene u ribolovu i akvakulturi iz članka 103. stavka 2. Zakona o trošarinama. Ovim Pravilnikom propisuje se, također, način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Nar. nov., br. 29/18). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno članku 105. stavku 1. točki 2. Zakona o trošarinama.Ovim se Pravilnikom propisuju:

  1. uvjeti i način pod kojima se ostvaruje oslobođenje od plaćanje trošarine na dizelsko gorivo za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe
  2. uvjeti i postupak povrata plaćene trošarine za korištenje bezolovnog motornog benzina za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe
  3. kriteriji za određivanje najveće dopuštene količine potrošnje plavog dizela i bezolovnog motornog benzina kao pogonskog goriva za plovidbu
  4. označavanje i bojanje dizelskog goriva te uporaba i popunjavanje (vođenje) obrasca za kontrolu potrošnje plavog dizela i
  5. sadržaj, oblik i način korištenja kartice za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena (u daljnjem tekstu: kartica goriva za plovidbu) i drugih evidencija i isprava kojima se osigurava pravilna primjena oslobođenja od plaćanja trošarine te druge posebnosti provedbe i nadzora sustava oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Odredbe ovoga Pravilnika se ne odnose na uporabu energenata za namjenu ribolova. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Nar. nov., br. 88/18). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju. Strojevi za pripremu površina u razminiranju su strojevi koji su namjenski izrađeni za poslove strojne pripreme površina u razminiranju i za koje je izdana ocjena sukladnosti u skladu s propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju (Nar. nov., br. 17/17). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

 

Natrag