U Nar. nov., br. 66/19 od 10. srpnja 2019. objavljen je Zakon o sustavu državne uprave koji stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 150/11., 12/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16. i 104/16.).

Analiza postojećeg sustava državne uprave ukazala je na hijerarhijsku i funkcionalnu nelogičnost i nedosljednost u obavljanju poslova državne uprave. Osim toga, dosad važeći istoimeni Zakon sadržavao je i niz odredbi (od kojih i neke postupovne odredbe) koje su zastarjele, koje su nedovoljno usklađene, ili su suvišne jer uređuju pitanja koja su u cijelosti uređena drugim općim zakonima.

Budući da bi odgovarajuće uređenje svih navedenih pitanja iziskivalo izmjenu više od polovice odredbi dosadašnjeg Zakona, sukladno čl. 48. st. 3. Jedinstvenih metodološkonomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 74/15), bilo je potrebno pristupiti donošenju novoga Zakona o sustavu državne uprave.

Natrag