Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (Nar. nov., br. 12/19) donesena je temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Nar. nov., br. 113/18).

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika. Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Ova Naredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_243.html

Natrag