U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu. Naredba stupa na snagu 21.12.2019.

 

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu donesena je temeljem Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08 - 106/18).

Ovom se Naredbom objavljuju:

  • iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima, i to: najniže mjesečne osnovice, najviše mjesečne osnovice, najviše godišnje osnovice, mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem, mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja, izabranih viših mjesečnih osnovica i godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti;
  • iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu prema iznosu prosječne neto plaće propisanih Zakonom, i to: do iznosa prosječne neto-plaće i iznad iznosa prosječne neto-plaće;
  • iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.
Natrag