Izmjene Zakona o trošarinama

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene i dopune Zakona o trošarinama (u nastavku: Zakon) odnose se na:

  • uključivanje talijanske općine Campione d'Italia i talijanskih voda Luganskog jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene općeg trošarinskog propisa Europske unije (Direktive Vijeća 2008/118/EU),
  • iskazivanje podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini u mjesečnom izvješću koje mora dostaviti nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec trošarinski obveznik na energente (osim trošarinskog obveznika iz čl. 6. st. 1. toč. 6. – 11. Zakona) te povremeno registrirani primatelj energenata, ali ne i trošarinski obveznik na duhanske prerađevine,
  • izjednačavanje uvjeta poslovanja u cestovnom i željezničkom prometu robe i putnika, a zbog prava na povrat trošarine na dizelsko gorivo kao pogonskog goriva u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom. Naime, pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe željeznicom ili s registriranim kamionom koji je namijenjen isključivo za cestovni prijevoz robe i ima najveću dopuštenu masu koja nije manja od 7,5 tona ili u komercijalnom prijevozu putnika željeznicom ili s cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila, neovisno o tome radi li se o redovitom ili povremenom prijevozu. Korisnici prava na povrat dužni su upisati se u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika. Povrat plaćene trošarine ostvaruje se na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnom carinskom uredu uz dokaz o obavljenom komercijalnom prijevozu robe i putnika i računima za kupnju dizelskog goriva na području Republike Hrvatske. U slučaju cestovnog prijevoza uz zahtjev treba dostaviti i dokaz o registraciji motornog vozila, dok na računima za kupnju dizelskog goriva mora biti naveden podatak o registarskoj oznaci motornog vozila.
  • uvođenje oslobođenja od plaćanja trošarine na električnu energiju koja se koristi za pogon željeznice i tramvaja u komercijalnom prijevozu robe i putnika,
  • privremenu zabranu daljnjeg obavljanja djelatnosti pravnoj ili fizičkoj osobi od strane Carinske uprave ako isti u prometu na području Republike Hrvatske prodaje, kupuje, skladišti, posjeduje ili na drugi način raspolaže predmetima oporezivanja protivno uvjetima propisanim Zakonom te ako oglašava prodaju ili ponudu predmeta oporezivanja čiji promet prema odredbama Zakona nije dopušten i/ili oglašava posredovanje u prometu ili drugom raspolaganju predmetima oporezivanja protivno uvjetima propisanim Zakonom,
  • detaljnije uređivanje pojedinih odredbi o posebnim mjerama nadzora nad energentima zbog preveniranja nezakonitosti u tom području.
Natrag