Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

 • Zakon propisuje povećanje osobnog odbitka sa 3.800,00 kn na 4.000,00 kn s primjenom od 1.1.2020.
 • Godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz čl. 18. Zakona umanjuje se fizičkim osobama do 25 godina života za 100% i osobama od 26 do 30 godina života za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona). Mogućnost korištenja umanjenja godišnjeg poreza na dohodak koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.
 • Uređuje se da u cenzus od 15.000,00 kn za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja.
 • Proširuje se obuhvat primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno dohotkom se ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.
 • Proširuje se obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno utvrđuje se da se porez na dohodak ne plaće na nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa te na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, osiguravatelju odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje do propisanog iznosa.
 • Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga plaća se po odbitku, po stopi od 24% od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog neoporezivog iznosa i iznosa godišnjeg osnovnog osobnog odbitka.
 • Uređuje se porezni tretman odnosno oslobođenje od obveze poreza na dohodak u slučaju otpisa nenaplaćenih potraživanja kada je trošak postupka naplate potraživanja veći od očekivane naplate.
 • Izjednačuje se porezni tretman otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost s otpisima potraživanja kod obveznika poreza na dobit.
 • Utvrđuje se mogućnost korištenja porezne kartice poslodavcima pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca.
 • Određuju se obilježja nesamostalnog rada temeljem ispunjenja tri kriterija: kontrole ponašanja, financijske kontrole i odnosa stranaka. Kontrola ponašanja obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva; financijska kontrola obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rad dok odnos stranaka obuhvaća činjenice koje pokazuju vrstu odnosa među strankama.
 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom.
 • Kada porezni obveznici dohodak ostvaruju po osnovi iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, a koji se utvrđuje u paušalnom iznosu, pripadnost poreza se određuje prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.
 • Uređuje se mogućnost uvida trenutnog poslodavca u neoporezive primitke radnika u tijeku poreznog razdoblja s ciljem ispravnog obračunavanja javnih davanja.
Natrag