Izmjene Općeg poreznog zakona

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona obuhvaćaju sljedeće:

 • Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona

Novim čl. 12.a OPZ-a uređuje se korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona i time izbjegavanje plaćanja poreza. Smatrat će se da porezni obveznik koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona, osobito u slučaju kada:

 • isplatitelj primitka za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama,
 • poduzetnik organizacijski oblik u kojem posluje učestalo mijenja, odnosno za svaki ugovoreni posao koristi jedan organizacijski oblik koji zatim zamjenjuje drugim, a koji je oporeziv nižim poreznim stopama ili izbjegava ispunjavanje drugih poreznih obveza,
 • poduzetnik koristi povezana društva s isključivom svrhom korištenja niže porezne stope radi izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze.

U tim slučajevima će se porezne obveze obračunati kao da tih opisanih korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona nije bilo.

 • Oporezivanje inozemnih primitaka

Novim čl. 12.b OPZ-a propisuje se oporezivanje inozemnih primitaka kada ih fizička osoba sama prijavi. Iznimno od posebnih propisa kojima se regulira porez na dohodak i doprinose, poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa, porezna obveza nastaje danom prijave inozemnog primitka, bez obzira na to kada su primici iz inozemstva ostvareni.

 •  Povezane osobe

U čl. 49. OPZ-a, koji uređuje porezni tretman povezanih osoba dodan je st. 3. kojim je određeno da će ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba biti porezno priznati samo onda ako bi i druge osobe, koje nisu u takvom međusobnom odnosu, pod istim ili sličnim okolnostima utvrdile takve ugovorne uvjete ili uspostavile takve poslovne odnose.

 •   Mjesna nadležnost

Odredbama čl. 53. OPZ-a navedeno je da se mjesna nadležnost poreznih tijela određuje prema posebnim zakonima i propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo poreznih tijela, a dopuna čl. 54. OPZ-a sadrži odredbu prema kojoj bi za donošenje rješenja o pravnim sljednicima bila mjerodavna ustrojstvena jedinica prema prebivalištu ostavitelja.

 • Porezna zastara

Od dana smrti poreznog obveznika do trenutka izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti  (čl. 24. st. 4. OPZ-a). Također je u čl. 108. OPZ-a dodan st. 9. kojim se propisuje kako u slučaju smrti poreznog obveznika za vrijeme trajanja ostavinskog postupka ne teče zastara prava na naplatu i na utvrđivanje prava na naplatu poreznog duga ostavitelja u trenutku smrti, kao i za obveze koje su nastale prije smrti, ali nisu još utvrđene.

 •  Načelo odabira poreznih obveznika za porezni nadzor

Odredba čl. 119. st. 1. OPZ-a se dopunjuje, te propisuje da porezno tijelo odlučuje kod kojeg će poreznog obveznika provoditi porezni nadzor, vodeći računa o poreznoj snazi poreznog obveznika i objektivnim kriterijima na temelju procjene rizika, pri čemu prioritet imaju veliki poduzetnici iz Zakona o računovodstvu, zatim porezni obveznici iz čl. 49. Zakona (povezane osobe) te porezni obveznici iz novog čl. 12.a OPZ-a (porezni obveznici kod kojih postoji sumnja o neopravdanom korištenju poreznih pogodnosti).

 • Porezni prekršaji

Dopunjuju se odredbe kojima se određuju vrste i „težina“ poreznog prekršaja, pa je tako:

 • najteži porezni prekršaji (čl. 192. OPZ-a) nečuvanje poslovnih knjiga, drugih evidencija i knjigovodstvenih isprava u propisanim rokovima (kazne od 20.000,00 kn do 500.000,00 kn);
 • teži porezni prekršaji (čl. 193. OPZ-a) ako se evidencije o dnevnom gotovinskom prometu ne vode na mjestu na kojem se ti primici ostvaruju ili se ne osigurava dostupnost evidencija poreznom tijelu, ako se poslovne knjige i druge evidencije ne vode u skladu s načinom oporezivanja, te ako se pri vođenju poslovnih knjiga i drugih evidencija u elektroničkom obliku ne osiguravaju raspoloživi, čitljivi i sustavni podaci (kazne od 5.000,00 kn do 300.000,00 kn);
 • lakši porezni prekršaji (čl. 194. OPZ-a) poduzetnik čini ako na početku poslovanja i krajem svake poslovne godine ne popiše svu imovinu i obveze, te ako ne popiše imovinu i obveze pri promjenama cijena dobara ili kod statusnih promjena ili prestanka obavljanja djelatnosti ili kod otvaranja postupka stečaja ili likvidacije (kazne od 2.000,00 kn do 200.000,00 kn).
Natrag