U Nar. nov., br. 66/19 od 10. srpnja 2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva koji stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine.

Ovim izmjenama i dopunama osigurat će se usklađenost odredbi Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva s odredbama Zakona o vodama i Zakona o vodnim uslugama (Nar. nov., br. 66/19) osobito u vidu jasnijeg i detaljnijeg uređenja odredbi koje se odnose na pitanja osiguranja stabilnih prihoda s osnova naknade za razvoj na uslužnom području. Također će se osigurati usklađenost sa Zakonom o Državnom inspektoratu (Nar. nov., br. 115/18).

Ovim izmjenama i dopunama detaljnije se uređuje namjena naknade koja pripada jedinici lokalne samouprave za poslove naplate naknade za uređenje voda, na način da se uz postojeću namjenu sredstava za gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje, ista može koristiti i za podmirenje troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda. Ovim izmjenama i dopunama uređuju se i odredbe kojima su propisani obveznici naknade za zaštitu voda na način da su isti detaljnije i jasnije propisani.

Nadalje, propisuje se mogućnost uvođenja naknade za razvoj u jednakoj visini na uslužnom području ili u različitim visinama na uslužnom području, kako bi se, prema načelima prvenstva u potrebama i solidarnosti, osiguralo financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno otplata zajmova i kredita uzetih radi gradnje komunalnih vodnih građevina.

Ovim se izmjenama i dopunama uvodi da jedinice područne (regionalne) samouprave ulažu sredstva naknade za melioracijsku odvodnju i/ili druga sredstva svoga proračuna za namjene održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje posredstvom Hrvatskih voda, o čemu sklapaju ugovor. Odredbe Zakona koje se odnose na melioracijsku odvodnju ostaju nepromijenjene, odnosno i dalje su sredstva s osnova naknade za melioracijsku odvodnju prihod jedinica područne (regionalne) samouprave koje i donose odluku o istoj kao i vrše obračun i naplatu predmetne naknade.

Skrećemo pažnju na Prijelazne i završne odredbe Zakona (čl. 16. – 19.) kojima se propisuju rokovi za usklađenje za javne isporučitelje vodnih usluga.

Natrag