U Nar. nov., br. 111 od 19. studenoga 2019. objavljene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_11_111_2232.html  koje su stupile na snagu 20.11.2019.

Navedenim izmjenama U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu (Nar. nov., br. 113/18 i 11/19) u čl. 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2019. godinu i B. Račun financiranja za 2019. godinu.

Natrag