U Nar. nov., br. 19 od 25. veljače 2019. objavljen je Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_19_405.html .

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine planirana je provedba ukupno 284 statističke aktivnosti, a od toga 164 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 82 statistička istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 38 razvojne aktivnosti. Od ukupno 284 statističke aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2019. provest će 236 aktivnosti, dok će ostale aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike koji se navode u Zakonu o službenoj statistici i Programu statističkih aktivnosti 2018. – 2020. (Hrvatska narodna banka, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike za područje Grada Zagreba).

Natrag