U Nar. nov., br. 92/19 od 30. rujna 2019. objavljen je Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 1. rujna 2019., osim čl. 12. (dani godišnjeg odmora) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

Potpisom ovog ugovora ugovorne strane suglasno su utvrdile primjenu Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Dodatka I. tom Kolektivnom ugovoru te ovog II. Dodatka do 31. prosinca 2022. godine.

Natrag