Zakonom o  upravljanju državnom imovinom (Nar. nov., br. 52/18) uređuju se načela upravljanja i dokumenti upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, način i uvjeti upravljanja dionicama i poslovnim udjelima, nekretninama i pokretninama koje čine državnu imovinu, nadležnosti i ovlasti Ministarstva državne imovine u upravljanju državnom imovinom te druga pitanja s tim u svezi. Nadalje, ovim se Zakonom uređuje upravljanje, raspolaganje i korištenje državne imovine kojom upravlja Ministarstvo i Centar za restrukturiranje i prodaju, ustrojstvo i rad Centra, njegov djelokrug i javne ovlasti te druga pitanja s tim u svezi.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 14.6.2018.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 94/13 - 89/17 – Odluka USRH).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_06_52_1023.html

Natrag