Zakonom o šumama (Nar. nov., br. 68/18) uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima na načelima održivoga gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti. Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu. Šume i šumska zemljišta zaštićuju se, upotrebljavaju, koriste i njima se gospodari na način određen ovim Zakonom i posebnim propisima.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 4.8.2018., osim članaka 65., 66. i 67. ovoga Zakona koji stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o šumama (Nar. nov., br. 140/05 - 94/14).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1392.html

Natrag