U Nar. nov., br. 112/18 od 14.12.2018. objavljen je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Zakonom se osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenog 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352/1, 9. 12. 2014.; u nastavku: Uredba). Za provedbu Uredbe nadležno tijelo je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). Subjekti nadzora HANFE su izdavatelji PRIIP-a i osobe koje savjetuju o PRIIP-u ili ga prodaju, kako su određeni zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje tih subjekata.

Natrag