Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18) uređuje se provedba ovrhe na novčanim sredstvima, uključujući vođenje Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, postupanje u slučaju nedostatka novčanih sredstava ovršenika za provedbu ovrhe, postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade njegova računa, davanje, čuvanje i pohrana podataka, naknade, vođenje Jedinstvenog registra računa te nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Ovrhu na novčanim sredstvima na temelju ovoga Zakona provode Financijska agencija, Hrvatska narodna banka i banke.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 4.8.2018.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_68_1389.html

Natrag