U Nar. nov., br. 66/18 od 20. srpnja 2018. objavljen je Zakon o platnom prometu (u nastavku: Zakon) koji u većem dijelu stupa na snagu 28. srpnja 2018. godine, dok pojedine odredbe imaju odgodni učinak stupanja na snagu (vidi čl. 197. Zakona).

Zakon je donesen kako bi se u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenijela nova Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., u nastavku: Direktiva (EU) 2015/2366) i na taj način održao suvremeni standard platnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi Direktive (EU) 2015/2366 pa tako i novog Zakona o platnom prometu su sljedeći:

  • uređenje novih platnih usluga
  • licenciranje novih pružatelja platnih usluga
  • proširenje područja primjene
  • veća sigurnost za sva elektronička plaćanja i za sve pružatelje platnih usluga
  • unaprjeđenje pravila o zaštiti korisnika platnih usluga (potrošača)
  • pojačano tržišno natjecanje i
  • poticanje na smanjenje cijena platnih usluga.

Hrvatska narodna banka donijet će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podzakonske propise za njegovu primjenu, a dotad ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju podzakonski propisi navedeni u čl. 195. Zakona.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti raniji istoimeni zakon (Nar. nov., br. 133/09 i 136/12).

Natrag