Zakon o muzejima (Nar. nov., br. 61/18)

U Nar. nov., br. 61 od 11.7.2018. objavljen je Zakon o muzejima koji stupa na snagu 19. srpnja 2018.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i djelokrug muzeja, pribavljanje i obrada muzejske građe i vođenje muzejske dokumentacije te druga pitanja od značenja za obavljanje muzejske djelatnosti u svrhu zaštite i promicanja općeljudske i nacionalne kulturne i prirodne baštine.

Muzejska građa od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Ovim se Zakonom:

– osigurava obavljanje muzejske djelatnosti kao javne službe u okviru Sustava muzeja Republike Hrvatske

– uređuje muzejska djelatnost radi zaštite i očuvanja hrvatske kulturne i prirodne baštine i njezine dostupnosti javnosti

– čuva i štiti kulturna i prirodna baština za sadašnje i buduće naraštaje radi povećanja njihovih kompetencija

– uređuje postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra za muzejski predmet i muzejsku zbirku upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja

– utvrđuju načini financiranja muzejske djelatnosti.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o muzejima (»Narodne novine«, br. 110/15.).

Natrag