Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18)

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. Komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba. Obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, građenje i održavanje određene komunalne infrastrukture može se urediti posebnim zakonom, ako to nije u suprotnosti s načelima komunalnog gospodarstva propisanim ovim Zakonom.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 4.8.2018.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95 - 36/15).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1393.html

Natrag