U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2249.html  koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Pored ostalih novina, Zakon se vrši usklađivanje i sa Zakonom o državnom inspektoratu.

Natrag